Phân biệt các phương pháp kế toán hàng tồn kho

Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và phương pháp kiểm kê định kỳ là hai Phương pháp đánh giá và kiểm kê vật tư ấp dụng phổ biến tại các Doanh nghiệp.

 

Kế toán phương pháp Hàng Tồn kho được quy định rõ tại Mục 12,13 tại Điều 23– Nguyên tắc kế toán Hàng Tồn Kho; Chương I Thông tư 200/2014/TT-BTC Quy Định về Chế độ kế toán Doanh Nghiệp.

Nhiều bạn còn phân vân không biết hạch toán hàng hóa về kho vào 156 hay 611. Còn thắc mắc phương pháp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp Kê khai thường xuyên hay Kiểm kê định kỳ. Vậy kế toán ATP sẽ giúp các bạn tìm hiểu về hai phương pháp này và sự khác nhau của phương pháp hàng tồn kho kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ nhé!

*** QUY TẮC GHI NHẬN HÀNG TỒN KHO CHUẨN:

“12. Kế toán hàng tồn kho phải đồng thời kế toán chi tiết cả về giá trị và hiện vật theo từng thứ, từng loại, quy cách vật tư, hàng hóa theo từng địa điểm quản lý và sử dụng, luôn phải đảm bảo sự khớp, đúng cả về giá trị và hiện vật giữa thực tế về vật tư, hàng hóa với sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.

13. Trong một doanh nghiệp (một đơn vị kế toán) chỉ được áp dụng một trong hai phương pháp kế toán hàng tồn kho: Phương pháp kê khai thường xuyên, hoặc phương pháp kiểm kê định kỳ. Việc lựa chọn phương pháp kế toán hàng tồn kho áp dụng tại doanh nghiệp phải căn cứ vào đặc điểm, tính chất, số lượng, chủng loại vật tư, hàng hóa và yêu cầu quản lý để có sự vận dụng thích hợp và phải được thực hiện nhất quán trong niên độ kế toán.”

*** CÁC PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO: So sánh sự khác nhau giữa phương pháp hàng tồn kho Kê khai thường xuyên và Kiểm kê định kỳ:

  KÊ KHAI THƯỜNG XUYÊN KIỂM KÊ ĐỊNH KỲ
Bản chất: Phương pháp kê khai thường xuyên là phương pháp theo dõi và phản ánh thường xuyên, liên tục, có hệ thống tình hình nhập, xuất, tồn vật tư, hàng hóa trên sổ kế toán. Trong trường hợp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên, các tài khoản kế toán hàng tồn kho được dùng để phản ánh số hiện có, tình hình biến động tăng, giảm của vật tư, hàng hóa. Vì vậy, giá trị hàng tồn kho trên sổ kế toán có thể được xác định ở bất kỳ thời điểm nào trong kỳ kế toán. – Phương pháp kiểm kê định kỳ là phương pháp hạch toán căn cứ vào kết quả kiểm kê thực tế để phản ánh giá trị tồn kho cuối kỳ vật tư, hàng hóa trên sổ kế toán tổng hợp và từ đó tính giá trị của hàng hóa, vật tư đã xuất trong kỳ

– Theo phương pháp kiểm kê định kỳ, mọi biến động của vật tư, hàng hóa (nhập kho, xuất kho) không theo dõi, phản ánh trên các tài khoản kế toán hàng tồn kho. Giá trị của vật tư, hàng hóa mua và nhập kho trong kỳ được theo dõi, phản ánh trên một tài khoản kế toán riêng (tài khoản 611 “Mua hàng”).

Chú ý: Cuối kỳ kế toán, căn cứ vào số liệu kiểm kê thực tế hàng tồn kho, so sánh, đối chiếu với số liệu hàng tồn kho trên sổ kế toán.

Về nguyên tắc số tồn kho thực tế phải luôn phù hợp với số tồn kho trên sổ kế toán. Nếu có chênh lệch phải truy tìm nguyên nhân và có giải pháp xử lý kịp thời.

– Công tác kiểm kê vật tư, hàng hóa được tiến hành cuối mỗi kỳ kế toán để xác định trị giá vật tư, hàng hóa tồn kho thực tế, trị giá vật tư, hàng hóa xuất kho trong kỳ (tiêu dùng cho sản xuất hoặc xuất bán) làm căn cứ ghi sổ kế toán của tài khoản 611 “Mua hàng”. Như vậy, khi áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ, các tài khoản kế toán hàng tồn kho chỉ sử dụng ở đầu kỳ kế toán (để kết chuyển số dư đầu kỳ) và cuối kỳ kế toán (để phản ánh giá trị thực tế hàng tồn kho cuối kỳ).
Đối tượng áp dụng: Phương pháp kê khai thường xuyên thường áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất (công nghiệp, xây lắp…) và các doanh nghiệp thương nghiệp kinh doanh các mặt hàng có giá trị lớn như máy móc, thiết bị, hàng có kỹ thuật, chất lượng cao…

– Phương pháp kiểm kê định kỳ thường áp dụng ở các doanh nghiệp có nhiều chủng loại hàng hóa, vật tư với quy cách, mẫu mã rất khác nhau, giá trị thấp, hàng hóa, vật tư xuất dùng hoặc xuất bán thường xuyên (cửa hàng bán lẻ…). Phương pháp kiểm kê định kỳ hàng tồn kho có ưu điểm là đơn giản, giảm nhẹ khối lượng công việc hạch toán. Nhưng độ chính xác về giá trị vật tư, hàng hóa xuất dùng, xuất bán bị ảnh hưởng của chất lượng công tác quản lý tại kho, quầy, bến bãi.

 

Tính trị giá xuất kho trong kỳ
Trị giá hàng xuất kho trong kỳ = Số lượng xuất kho trong kỳ * Đơn giá xuất kho
Trị giá hàng xuất kho trong kỳ = Trị giá hàng tồn kho đầu kỳ + Tổng trị giá hàng nhập kho trong kỳ Trị giá hàng tồn kho cuối kỳ

Các bạn đang làm kế toán kho muốn học làm kế toán tổng hợp có thể tham khảo các khóa học kế toán thực tế tại trung tâm:

Khóa học kế toán cho người chưa biết gì

Khóa học kế toán tổng hợp Công ty Thương Mại Dịch Vụ

Khóa học kế toán tổng hợp công ty Sản Xuất

Khóa học kế toán tổng hợp công ty Xây Dựng Lắp Đặt

Khóa học kế toán tổng hợp công ty Xuất Nhập Khẩu

CÁC BẠN SINH VIÊN THỰC TẬP ĐƯỢC HỖ TRỢ TẠI:

Nhận sinh viên thực tập kế toán

Tag: Kế toán hàng tồn kho, phương pháp kê khai thường xuyên, phương pháp kiếm kê định kỳ, phương pháp hàng tồn kho, tài khoản 611 dùng khi nào, so sánh phương pháp kế toán hàng tồn kho

Facebook